Δευτέρα, Ιουνίου 30, 2008

Πρακτικά ΔΣ 18/06/2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΤΗΣ 18ης IOYNIOY 2008

Στη Νέα Βραυρώνα Αττικής σήμερα 18/06/2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 μ.μ., στην οικία του κυρίου Χειλάκη Φώτη μέλους του Δ.Σ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:


1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής κατόπιν έγγραφης αιτήσεως μελών του Συλλόγου.

2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

3. Εξέταση αιτήματος νέων παροχών νερού.

4. Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση οργάνων της παιδικής χαράς.


Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι:


1. Μωραϊτης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Ανδίκουλας Δημήτρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παπαχρήστος Σπύρος, Γραμματέας Δ.Σ.

4. Νικολακόπουλος Ιωάννης, Ταμίας Δ.Σ.

5. Μαυροειδής Ηλίας, Έφορος Δ.Σ.

6. Κατσάρας Κώστας, Μέλος

7. Χειλάκης Φώτης, Μέλος


Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, εισήλθε στην συζήτηση επί των παραπάνω θεμάτων.


ΘΕΜΑ 1ο


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μωραΐτης Παναγιώτης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι στις 14 Ιουνίου 2008 παρέλαβε έγγραφο αίτημα για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και αιτούμενα θέματα:


• Κτηματολόγιο

• Χαρακτηρισμός Οικοπέδων

• Ένταξη περιοχής με νόμιμες διαδικασίες στο σχέδιο

• Ενστάσεις προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση για τις ιδιοκτησίες των οικιστών και καταστρατήγηση του καταστατικού.


Κατόπιν ελέγχου των υπογραφών προέκυψε ότι από τους πενήντα πέντε (55) υπογράφοντες, οι είκοσι (20) είναι ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, οι δώδεκα (12) είναι μη ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και οι υπόλοιποι είκοσι τρεις (23) δεν είναι μέλη του Συλλόγου.


Σε εφαρμογή του Άρθρου 18 του Καταστατικού του Συλλόγου και επειδή οι είκοσι (20) ταμειακώς εντάξει υπογράφοντες καλύπτουν την προϋπόθεση του εν εικοστού (1/20) των ταμειακώς εντάξει μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Σάββατο 28 Ιουνίου 2008 και ώρα 19:30 στο χώρο του Γηπέδου Μπάσκετ στη παραλία του Οικισμού, και με μοναδικά θέματα τα ως άνω αναφερόμενα.


ΘΕΜΑ 2ο


Κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του προς το Δ.Σ. το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εγγραφή στο Σύλλογο των κάτωθι μελών:


Ζουρντός Παναγιώτης του Ευαγγέλου, σύζυγος Νικολακοπούλου Αλεξάνδρας.

Δάφφα Ιωάννα του Στέργιου, σύζυγος Μαυροειδή Ηλία.
Μαυροειδής Ιωάνης του Ηλία, σύζυγος Μαυροειδή Ευφωσύνης

ΘΕΜΑ 3ο


Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι υπάρχουν δύο αιτήσεις για νέες παροχές νερού από τους κ. κ. Δήμου Τάσο και Δάβαρη Ιωάννη. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λόγω του ότι το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις επιτρεπόμενες παροχές που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του και λόγω της χαμηλής πίεσης στα υψηλά σημεία του οικισμού, αποφασίστηκε ομοφώνως η προσωρινή αναστολή νέων παροχών νερού μέχρι να γίνει έλεγχος από τον συνεργαζόμενο υδραυλικό σχετικά με την αντοχή του συστήματος.


ΘΕΜΑ 4ο


Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με δύο προσφορές που έχει πάρει σχετικά με την αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς με ξύλινα όργανα από τις εταιρείες Octopus (αξία 3910,69 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μεταφορικών) και ATHLETICO – Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (αξία 3641,40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μεταφορικών).


Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη έως τέσσερις χιλιάδες (4000) Ευρώ για την αγορά των οργάνων τα οποία θα παραγγελθούν το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αυτοψίας των οργάνων που προσφέρουν οι δύο εταιρείες από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.


Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. / O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ / O ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. / ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ


Πέμπτη, Ιουνίου 26, 2008

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρου Ελ. Καλογιάννη στην με αριθμ.11806/12-5/08 ερώτηση του Βουλευτή Αττικής κ. Ντίνου Βρεττού,
με θέμα«Βιολογικός καθαρισμός στην Ανατολική Αττική».

«Η στρατηγική του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/εοκ ΣΤΗΝ Ανατολική Αττική έχει αποκλειστικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής και συνίσταται στην κατασκευή υπερτοπικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που προϋποθέτουν την αποδοχή της διαδημοτικής συνεπεξεργασίας από την τοπική κοινωνία. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου τα απαιτούμενα έργα στην Ανατολική Αττική έχουν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν με άμεση προτεραιότητα κατά την Δ! Προγραμματική Περίοδο (2007-2013).Στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας νέας Προγραμματικής Περιόδου» έχει ενταχθεί η πράξη με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Δικτύου Ακαθάρτων και Αγωγών Διάθεσης στους Δήμους Παιανίας-Κορωπίου-Μαρκοπούλου» συνολικού προϋπολογισμού 1.519.685 (Απόφαση ένταξης 3999/06/8.4.2008), ενώ διερευνάται η δυνατότητα ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμου Νέας Μάκρης» συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ περίπου.Σχετικά με το Δ! Κ.Π.Σ. (2007-2013), σας αναφέρουμε ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», οι οικισμοί που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας είναι: Αρτέμιδα, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κορωπί.Οι παραλιακοί οικισμοί Αρτέμιδας και Ραφήνας περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Βορείων Μεσογείων. Υπάρχει εγκεκριμένη προμελέτη για το Κ.Ε.Λ., το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και τα έργα διάθεσης.Το έτος 2003 η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε αίτηση για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής του έργου αλλά η ενταξιακή διαδικασία δεν προχώρησε γιατί δεν συναίνεσαν οι Δήμοι Σπάτων και Αρτέμιδας. Επί πλέον κατετέθη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) κατά των εκδοθέντων περιβαλλοντικών όρων (Κ.Υ.Α. 136125/10-9-2003) για την οποία εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης.Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ και τον Δήμο Νέας Μάκρης, δύο πιθανές θέσεις χωροθέτησης για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Μαραθώνα-Νέας Μάκρης που προτάθηκαν από την ΕΥΔΑΠ δεν έγιναν αποδεκτές από τον Δήμο Μαραθώνα με αποτέλεσμα να μην έχουν προχωρήσει οι μελέτες του συγκεκριμένου έργου.Επίσης, υπάρχει προμελέτη για το Κ.Ε.Λ. Κορωπίου-Παιανίας το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και τα έργα διάθεσης ενώ έχει ολοκληρωθεί η ένταξη προς χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής 2000-2006 και η μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2009.Για το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων της πόλης του Κορωπίου, ο Δήμος Κρωπίας διαθέτει εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης.Το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη έχει κατασκευαστεί με εθνικούς πόρους ενώ τμήμα του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Μαρκόπουλου έχει κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006. Για την κατασκευή νέου τμήματος εσωτερικού δικτύου στην πόλη του Μαρκόπουλου υπάρχει οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης ενώ είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό του Πόρτο Ράφτη. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους απαιτείται αναβάθμιση της υφισταμένης Εγκατάστασης Λυμάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία για την οποία ήδη υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης.»

Ο υφυπουργός Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

(αντιγραφή από το pallini-perivallon.blogspot.com)
Σχόλιο : Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε οι οικισμοί της Χαμολιάς δεν εντάσσονται στο σχεδιασμό της πόλεως Μαρκοπούλου. Αλήθεια δεν είμαστε και εμείς δημότες ;


ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2008

ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 29/06/2008 ξεκινούν οι εκδηλώσει της Ναυτικής Εβδομάδας στο Πόρτο - Ράφτη και οι οποίες ολοκληρώνονται στις 06/07/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δελτίο τύπου του ΝΑΣΠΟΡ.

Τετάρτη, Ιουνίου 25, 2008

26/6/2008 ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΑΚΑΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΑΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 26/6/2008 25-06-2008 13:42:44

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία κινδύνου 4 ), για τις περιοχές: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Ευβοίας, προ
βλέπεται για αύριο 26-06-2008, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωσε τις κρατικές υπηρεσίες καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.


Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιν
θήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, κλπ.), ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Ειδικότερα, οι εκδρομείς παρακαλούνται:


· να αποφύγουν το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και να σεβαστούν τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.


· να ειδοποιήσουν αμέσως το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό κλήσης 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκ
αγιά.

· να απομακρυνθούν έγκαιρα σε περίπτωση πυρκαγιάς, εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν στην καταστολή της κατά το αρχικό στάδιο, για τη δική τους ασφάλεια αλλά και για να μην παρεμποδίσουν το έργο των Πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς αυτές θα καταφθάνουν.


http://www.civilprotection.gr/index_gr.php?nodeid=8&PHPSESSID=6c870e3c06f0bd7224005fdfa4e4dc22

Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΑΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 24/6/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΑΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 24/6/2008
23-06-2008 15:47:35

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία κινδύνου 4 ), για τις περιοχές: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Ευβοίας. προβλέπεται για αύριο 24-06-2008, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωσε τις κρατικές υπηρεσίες καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.


Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, κλπ.), ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Ειδικότερα, οι εκδρομείς παρακαλούνται:

· να αποφύγουν το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και να σεβαστούν τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.


· να ειδοποιήσουν αμέσως το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό κλήσης 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά.


· να απομακρυνθούν έγκαιρα σε περίπτωση πυρκαγιάς, εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν στην καταστολή της κατά το αρχικό στάδιο, για τη δική τους ασφάλεια αλλά και για να μην παρεμποδίσουν το έργο των Πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς αυτές θα καταφθάνουν.

http://www.civilprotection.gr/index_gr.php?nodeid=8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/06/2008


Ν. Βραυρώνα, 20 Ιουνίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν έγγραφης αιτήσεως που υπογράφουν πενήντα πέντε (55) άτομα εκ των οποίων είκοσι (20) ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, δώδεκα (12)
MH ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και είκοσι τρία (23) ΜΗ μέλη του Συλλόγου, σε εφαρμογή του Άρθρου 18 του Καταστατικού του Συλλόγου και μετά τη διαπίστωση ότι οι είκοσι (20) ταμειακώς εντάξει υπογράφοντες καλύπτουν την προϋπόθεση περί του εν εικοστού (1/20) των ταμειακώς εντάξει μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικισμού Νέας Βραυρώνας, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
η οποία θα πραγματοποιηθεί το
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, στις 19:30
στο γήπεδο μπάσκετ στην παραλία του οικισμού μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Κτηματολόγιο
2. Χαρακτηρισμός Οικοπέδων
3. Ένταξη περιοχής με νόμιμες διαδικασίες στο σχέδιο
4. Ενστάσεις προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση για τις ιδιοκτησίες των οικιστών και καταστρατήγηση του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας παρακαλεί θερμά για την παρουσία σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μωραϊτης Παναγιώτης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαχρήστος Σπύρος

Παρασκευή, Ιουνίου 20, 2008

Οι όμορφες παραλίες... "όμορφα" βρωμίζονται...

Ακολουθεί ένα πολύ όμορφο φωτορεπορτάζ από την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία του οικισμού μας τις τελευταίες ημέρες...

Έτσι είναι η παραλία μας υπό κανονικές συνθήκες....

Και τα Σαββατοκύριακα μετατρέπεται πρώτα σε ένα τεράστιο parking... Τόσο στα πεζοδρόμια .............. όσο και μέσα στην παραλία....


... και φυσικά οι επισκέπτες μας... μας αφήνουν και τα απαραίτητα αναμνηστικά τους...

Πρέπει να τονίσουμε ότι η καθαριότητα τόσο της παραλίας όσο και ολόκληρου του οικισμού γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Συλλόγου μας, οπότε καλό θα ήταν οι επισκέπτες μας να σέβονται λίγο περισσότερο το χώρο που τους φιλοξενεί...

Πέμπτη, Ιουνίου 19, 2008

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σύμφωνα με την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας , σήμερα Παρασκευή 20/06 υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών Κατηγορία 4.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται η καύση ξερών και γενικότερα η χρήση φλόγας στις επικίνδυνες περιοχές.

Αν αντιληφθείτε πιθανή εστία φωτιάς ειδοποιήστε άμεσα την Πυροσβεστική υπηρεσία Τηλ. 199.

Η έγκαιρη ειδοποίηση και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της καταστροφήςhttp://www.civilprotection.gr/index_gr.php?nodeid=8&PHPSESSID=da79c39530707e15f9c26f8fd59e0888

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ !


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα στάλθηκε προς τον Νομάρχη Αν. Αττικής και αφορά τις εκσκαφές που γίνονται στο χώρο του Κολλεγίου Αθηνών απόΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣπρος"ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ)"κοιν."ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ", ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,"Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ" , ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, stergi53@otenet.gr, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΑΜΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ημερομηνία 14 Ιούνιος 2008 3:16 μμθέμα ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑεστάλη-από perivallon2007@gmail.comΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΕΝΑ ΕΡΠΗΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΣΦΥΡΙ «ΠΑΙΖΕΙ» ΜΕ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ «ΤΟ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ» ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ.ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑ «ΤΡΩΕΙ» ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ «ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ. (βλεπε φωτογραφικό υλικό)ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ1. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΝΤΖΑ); (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ)2. ΕΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ «ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ» ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ;ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναρτήθηκε από ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στις 7:15 μμ 0 σχόλια Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση

(αντιγραφή από http://pallini-perivallon.blogspot.com/)

Πέμπτη, Ιουνίου 12, 2008

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Όπως ενημερωθήκαμε μέσω της δικηγόρου Κυρίας Κιμπεζή, όσοι από εμάς έχουν καταθέσει αντίρρηση κατά της υπ' αριθμό 6057/2003 πράξεως χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης οφείλουμε να υποβάλλουμε απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακα 1 : 5000 , στο οποίο θα απεικονίζεται η εν λόγω ιδιοκτησία.

Στην συνέχεια ο χάρτης θα προσκομισθεί στο Δασαρχείο Πεντέλης όπου και θα ταυτοποιηθεί με τον χάρτη της πράξης χαρακτηρισμού και θα παραδοθεί στην Α/θμια επιτροπή επίλυσης δασικών διαφορών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Αγ. Ιωάννου & Ελευθερίας 2 Αγία Παρασκευή).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 6012329

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση τακτοποίηση της εκκρεμότητας προκειμένου οι ενστάσεις να μην απορριφθούν ως αόριστες.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από 17 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκινάει η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα. Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ΄αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε :

1)Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεύθυνση: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62 , Χολαργός
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 65 05 600
Φαξ: 210 65 37 723
E-mail: ktimagen@ktimatologio.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και τα Κτηματολογικά Γραφεία:
Γενικές Πληροφορίες για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου
Νομικές Συμβουλές
Τεχνικές οδηγίες


Τρόποι Επικοινωνίας:

Τηλεφωνικώς μεταξύ 09.00-16.00
Επιτόπια εξυπηρέτηση μεταξύ 10.00-14.00 μόνο κατόπιν ραντεβού (προσυνεννόηση με αρμόδιους Δικηγόρους και Τοπογράφους- Μηχανικούς)
Σε περίπτωση αυτόκλητης επίσκεψης χωρίς προσυνεννόηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει το Σημείωμα Υποβολής Ερωτήματος, το οποίο διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση για απάντηση.
Εγγράφως (ταχυδρομικώς, φαξ, e-mail).

2)ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22990-20000

Τρίτη, Ιουνίου 03, 2008

Σχεδιάζουν παράνομη «πόλη»

Σχεδιάζουν παράνομη «πόλη»

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Μια νέα «πόλη» σε έκταση 1.800 στρεμμάτων, με δομημένη επιφάνεια άνω των 120.000 τετραγωνικών και τουλάχιστον 5.200 θέσεις στάθμευσης που αντιστοιχούν σχεδόν σε άλλο ένα αεροδρόμιο, ετοιμάζεται να ξεφυτρώσει μέσα στο «Ελ. Βενιζέλος», με τη... συνήθη πρακτική: χωρίς οικοδομική άδεια και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνο με την έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας!

Πρόκειται για την τέταρτη κίνηση της εταιρείας του αεροδρομίου, η οποία την τελευταία τετραετία έχει ήδη κατασκευάσει τρία μεγάλα κτίρια που έχουν μισθωθεί. Και στις τρεις περιπτώσεις οι όροι δόμησης έχουν εγκριθεί από μια υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον... έλεγχο των πτήσεων. Οι αρμόδιοι παρακάμπτουν την πολεοδομική νομοθεσία, επικαλούμενοι τη σύμβαση παραχώρησης, κυρίως όμως το master plan που τη συνοδεύει και δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία εμπορικού κέντρου στις «γκρίζες ζώνες» του αεροδρομίου, όπως είχε αποκαλύψει η «Ε» τον Νοέμβριο του 2005. Ενα μήνα πριν η εταιρεία είχε ζητήσει από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον αρχαιολογικού ενδιαφέροντος λόφο Ζάγανι!Η νέα απόπειρα για την «αεροπορική πόλη» αφορά τη βόρεια πύλη, κατά μήκος της οδού Σπάτων-Αρτέμιδος, και προβλέπει τα εξής:* Εκθεσιακό κέντρο 50.000 τετραγωνικών, με 3.500 θέσεις στάθμευσης.* Κτίριο γραφείων, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας σε 40.000 τετραγωνικά, με 1.250 θέσεις στάθμευσης.* Αποθήκες και κέντρα διανομής σε 36.000 τετραγωνικά, με 500 θέσεις στάθμευσης.* Ξενοδοχειακό συγκρότημα με μπανγκαλόου, εστιατόρια, γκολφ, κέντρα ψυχαγωγίας και water park, σε επιφάνεια που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.Μπλόκο σε αυτή την ανάπτυξη βάζει η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής που κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των εργασιών γιατί δεν έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία. Πριν από λίγες ημέρες είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Αστεροσκοπείο, που μεταξύ άλλων προβλέπει έλεγχο της αέριας ρύπανσης που προκαλείται από το «Ελ. Βενιζέλος». «Είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου να προστατεύσουμε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον», δήλωσε ο νομάρχης Λεωνίδας Κουρής».Με βάση τη σύμβαση, η εταιρεία του αεροδρομίου που έχει την εκμετάλλευση ώς το 2026, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει οκτώ οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1.670 στρεμμάτων. Η πρόβλεψη αφορά κτίρια συνολικής επιφάνειας 200.000 τετραγωνικών και 6.500 θέσεις στάθμευσης, αλλά ύστερα από άδεια του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. *
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/05/2008

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ - Ανάκληση άδειας κατασκευής

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ - Ανάκληση άδειας κατασκευής

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι (ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)Α νάκληση άδειας κατασκευής ιδιωτικής κλινικής στη θέση Παλαιοκίτσι Παιανίας –Κάντζα.Σύμφωνα με την αρ.2299/15.02.2008 απόφαση της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου ανακλήθηκε η αρ. 1223/2004 οικοδομική άδεια κατασκευής Γενικής Ιδιωτικής Κλινικής με την επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι στα όρια του Δήμου Παιανίας και σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Κάντζας.Η άδεια ανακλήθηκε επειδή διαπιστώθηκε ότι:Α. Την 30/06/2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν υπήρχε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο έργο, ενώ αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ σε σχετική επερώτηση της Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ κας Ε. Χριστοφιλοπούλου, η αρμόδια Δ/νση για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Αττικής ήδη από τον Ιούλιο του 2005 είχε απορρίψει την προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου.Β. Την 30/06/2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν είχαν κατατεθεί στην πολεοδομία οι οριστικές μελέτες του έργου, εγκεκριμένες και θεωρημένες από τις τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.Γ. Την 30/06/2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν υπήρχε η οριστική έγκριση της ενεργητικής πυροπροστασίας του έργουΔ. Τα παρακάτω έγγραφα1. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου…» και2. της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ο Γ.Γ. της Περιφέρειας ενέκρινε παρέκκλιση για την ανέγερση κλινικής …..κλπ.τα οποία έπρεπε να συνοδεύουν την αίτηση υποβολής της οικοδομικής αδείας (αρ. πρωτ. 2522/24.02.2003), εκδόθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της άδειας (το μεν 1ο 16μήνες αργότερα, το δε 2ο ένα μήνα αργότερα)Ε. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε με διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Π.Δ/τος 6.03.2003 (ΦΕΚ 199Δ), πλην όμως ο φάκελος που υποβλήθηκε στις 24/02/2003 δεν ήταν πλήρης ώστε να μπορεί να θεμελιωθεί το δικαίωμα της έκδοσης οικοδομικής αδείας με τις προϊσχύουσες διατάξεις.Παρά το ότι η οικοδομική άδεια ήταν, σύμφωνα με τα παραπάνω, «παράνομη» τέσσερα χρόνια μετά και λίγο πριν τη λήξη της και αφού η εν λόγω περιοχή με το παραπάνω Π.Δ. του 2003 χαρακτηρίστηκε Ζώνη Β3 Αττικό Πάρκο (όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή νοσοκομείου), ξεκίνησαν, με πάρα πολλά μηχανήματα, χωματουργικές εργασίες σε έκταση 100 στρεμμάτων, κόβοντας δεκάδες τεράστια πεύκα (50ετών και άνω) και αυτοφυή βλάστηση και σκεπάζοντας με μπάζα το παρακείμενο ρέμα.Τίθενται εύλογα ερωτήματα προς ΟΛΟΥΣ τους υπευθύνους :Γιατί κύριοι, ενώ γνωρίζατε όλοι σας την «παρανομία», επιτρέψατε επί ένα περίπου μήνα πλήθος σκαπτικών μηχανημάτων να καταστρέφει ένα τόσο αναγκαίο για την περιοχή μας πνεύμονα πρασίνου;Γιατί ενώ ενημερωθήκατε από την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ αναλυτικά (και με φωτογραφικό υλικό) από τις 3 έως τις 7/2/2008, μόλις άρχισαν οι χωματουργικές εργασίες, τι ακριβώς συμβαίνει και από τις 4/02/2008 είχαμε ειδοποιηθεί, μετά από καταγγελία μας στην Αστυνομία της Παιανίας, ότι η άδεια ήταν «παράνομη», δεν μεριμνήσατε άμεσα να σταματήσουν οι εργασίες:Σημειώνεται ότι στις 3/2/2008 ενημερώθηκαν με E-mail όλοι οι Βουλευτές της περιοχής μας, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παλλήνης, καθώς και προσωπικά ο Δήμαρχος Παλλήνης από μέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ. Στις 6/2/2008 ενημερώθηκε ο ΦΕΣ. Επίσης στις 6/2/2008 με E-mail ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Όμιλο Ιατρικού Κέντρου. Και στις 7/2/2008 ενημερώθηκε στο προσωπικό του E-mail ο Νομάρχης κος Λ. Κουρής.Επίσης και η εφημερίδα της πόλης μας «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» δημοσιοποίησε εκτενώς το εν λόγω θέμα.Μόλις στις 12/2/2008 εστάλη από τον Δήμαρχο Παλλήνης επιστολή προς τον κο Νομάρχη. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας από τις 5/2/2008 ξεκίνησαν ενέργειες εκ μέρους του Νομάρχη που ζήτησε να ερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες.· Κε Νομάρχα και κε Δήμαρχε Παλλήνης, αφού η ανάκληση της οικοδομικής αδείας έγινε, σύμφωνα με το 2299/2008 έγγραφο της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου, στις 15/02/2008 ΓΙΑΤΙ επιτρέψατε την συνέχιση των χωματουργικών εργασιών και την ολοκληρωτική καταστροφή του πνεύμονα πρασίνου για ακόμη 2 εβδομάδες;· ΓΙΑΤΙ δεν προβαίνετε σε ενέργειες και κυρώσεις προς την εταιρία, της οποίας η μητρική εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να προβεί άμεσα σε αποκατάσταση του χώρου;· ΓΙΑΤΙ δεν προβαίνετε σε ενέργειες προκειμένου να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το έγκλημα στο περιβάλλον;ΖΗΤΑΜΕ να παρέμβει άμεσα η Δικαιοσύνη, ώστε επιτέλους κάποιοι να πληρώσουν για το έγκλημα που συντελείται στο περιβάλλον κατά παράβαση όλων των ισχυόντων νόμων και διατάξεων.ΖΗΤΑΜΕ να μην γίνει το συγκεκριμένο έργο στο χώρο αυτό καθότι :· Η περιοχή αυτή από το 2003 έχει χαρακτηρισθεί Β3 ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ και δεν επιτρέπεται η χρήση κτιρίων περίθαλψης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση ιατρικού κέντρου.· Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και· Δεν υπάρχει επαρκές οδικό δίκτυο.

Αναρτήθηκε από ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στις 9:07 μμ

Αντιγραφή από : http://pallini-perivallon.blogspot.com

Προσφυγή στο ΣτΕ της Νομαρχίας για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Προσφυγή στο ΣτΕ της Νομαρχίας για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Παρασκευή, 30 Μάιος 2008

Προσφυγή στο ΣτΕ για παραβιάσεις πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως για την προωθούμενη από την εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. κατασκευή Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου στον χώρο του Αεροδρομίου Σπάτων, χωρίς να έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Συγκεκριμένα ο φορέας του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», έχοντας θέσει ως στόχο την «αξιοποίηση» των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του αεροδρομίου ως οικοπέδων, επιδιώκει στην δημιουργία μιας Αεροδρομιακής Πόλης σε μία έκταση 1,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, με βάση επιχειρηματικές προτάσεις. Έτσι προβλέπεται πέραν των ήδη εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων η δημιουργία, μεταξύ άλλων, των εξής:• Κτηρίων γραφείων• Αποθηκών και Κέντρων Διανομής• Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου• Ξενοδοχείου• Γκολφ, πίστας αυτοκινήτων, θεματικού πάρκουΕιδικότερα σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης του αεροδρομίου πρόκειται να ανεγερθούν στην περιοχή της Βόρειας Πύλης και κατά μήκος του άξονα της οδού Σπάτων-Αρτέμιδας:• Εκθεσιακό Κέντρο με σύνολο δόμησης 50.000 τετρ. μέτρα και 3.500 θέσεις στάθμευσης.• Κτήρια Γραφείων και Λιανεμπορίου-Ψυχαγωγίας με σύνολο δόμησης 40.000 τετρ. μέτρα και 1.250 θέσεις στάθμευσης.• Αποθήκες και Κέντρα Διανομής με σύνολο 36.000 τετρ. μέτρα και 500 θέσεις στάθμευσης.• Γκολφ, ξενοδοχείο, Bungalows, εστιατόρια, Water Park, Χώροι Ψυχαγωγίας και διασκέδασης κλπ με σύνολο δόμησης που ακόμη δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα.Στις κατατεθείσες αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως για το Εκθεσιακό-Συνεδριακό Κέντρο η Νομαρχία Ανατ. Αττικής επισημαίνει ότι:• Η σχετική πολεοδομική αδειοδότηση έγινε αναρμοδίως από την διοίκηση της ΥΠΑ, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2338/1995.• Παραβιάσθηκε η σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, αφού δεν έγιναν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες που προβλέπονται από σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή σε σχέση με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΜετά την κατάθεση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Νομάρχης Λ. Κουρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προκειμένου να προστατεύσουμε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, δεδομένου ότι ο φορέας του Αεροδρομίου προωθεί χωρίς τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αδειοδοτήσεις τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα σε μια πρωτοφανή οικοπεδοποίηση του συνόλου του χώρου που περιβάλλει το αεροδρόμιο.Έστω και αυτή την ύστατη στιγμή η διοίκηση του αεροδρομίου και οι αρχές που την εποπτεύουν ας αντιληφθούν τις επιπτώσεις των πρόχειρων επιλογών τους.»

Πηγή:http://www.atticaeast.grhttp://www.an-attiki.gr/

Έλα Κι Εσύ Μαζί Μας!